Ucelené řešení pro moderní město

Udržitelnost města

Zelená stopa

Zeleň

Struktura prostoru prochází proměnou, v jejímž rámci se výrazně zvýší podíl nezpevněných, ozeleněných ploch, včetně střech a fasád nových objektů, kde se pracuje se zelení jako součástí architektury. Doplníme také vzrostlou zeleň městského charakteru, která je nově zakomponována do systému „modrozelené infrastruktury“. Jen ve veřejném prostoru bude 43 stromů, například lípy nebo javory, v zahradě hotelu pak další ovocné stromy evokující klasický český sad. Vznikne také přes 500 m² travnatých ploch v podobě dvou parkových zón. Zavazujeme se navíc k dlouhodobé péči o všechnu zeleň, včetně té ve veřejném prostoru.

Nové i původní

Přinášíme nové prvky, ale respektujeme i ty původní, které fungují v zájmu lepšího celku. Nepřístupný betonový blok zabírající přes pětinu plochy náměstí Miloše Formana není okrasným záhonem, ale provozně technickou částí budovy hotelu. Jde o střechu garáží, skrze níž je vyvedena vzduchotechnika. Nacházelo se na něm 9 jabloní. Abychom zabránili jejich poškození při stavebních pracích, odborně jsme je přesunuli do zahradnické školky, kde o ně bude postaráno, a do prostoru budou vráceny po ukončení prací.

„Staroměstská brána je uceleným urbanistickým řešením, kde každý prvek plní svoji roli tak, aby projekt ve výsledku přispíval ke zlepšení mikroklimatu, ať už skrze redukci emise tepla, zvýšení podílu nezpevněných ploch, zpomalení odparu, nebo zadržování vody v území a její využití na zavlažování.“

Každá kapka se počítá

Koloběh vody

Významnou roli v systému území sehraje soustava pro důsledné zadržování srážkových vod „water harvesting” v síti jímek a rozvodů pro závlahu. Přibudou navíc vodní prvky – kašny, jezírka a zkrápěné stěny. To všechno bude v součinnosti se zelení přispívat k lepším podmínkám pro zadržování vody, redukcí jejího odparu, celkově i snížení teplot a zvýšení pobytového komfortu v příslušných partiích území.

Pilotní projekt modro-zelené infrastruktury

Modro-zelená infrastruktura je síť prvků navržená pro moderní města s cílem řešit urbanistické a klimatické problémy. Zahrnuje vodní elementy pro zachytávání dešťové vody či její čištění, spolu se zelenými prvky pak dokáže například omezit znečištění ovzduší, ušetřit energie, zlepšit mikroklima nebo omezit přehřívání lokality.

Rozsah těchto elementů v projektu Staroměstské brány je mimořádný. V tuto chvíli jsme v kontaktu s odborníky, akademickou sférou i Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a doufáme, že se projekt může stát podkladem pro vznik dobré praxe, která se bude šířit dál.

0  m²
prostoru
0 stromů
v alejích a parcích
0 parkové zóny
pro odpočinek

Hospodaření s energií

Technologická inovace

Úroveň provozně-technického vybavení komplexu bude v mnoha ohledech převyšovat současné požadavky na energetickou nenáročnost, minimalizaci spotřeby fosilních paliv, udržitelnost a hospodárnost. To vše v souladu s Pařížskou dohodou o dlouhodobém snižování produkce skleníkových plynů v boji s globálním oteplováním. Celý přístup a rozsah úprav, které si to vyžádá, je v kontextu rekonstrukce historické budovy v České republice unikátní.

Geotermální energie

Konvenční zdroje tepla a chladu nahradí geotermální energie v podobě pole vrtů s navazující kaskádou tepelných čerpadel. Současně budou všechny technologické a provozní celky generující velké množství tepla provozovány v režimu jeho zpětného využívání. To se týká nejen běžně aplikované rekuperace u vzduchotechniky, ale například i zpětného získávání tepla z užitkové vody.

Rekonstrukce hotelu

Vlastní objekt hotelu prochází náročnou rekonstrukcí, v rámci které jsou výrazně vylepšeny parametry budovy. Prakticky všechny obvodové a střešní pláště byly nahrazeny novými při zachování nezaměnitelné brutalistní architektury budovy.